Зар нэмэх

Мэргэжлийн нягтлан бодогч ажилд авна.

Утас: 99002236
Үнэ: 999
ҮЗСЭН: 53
*Байгууллагын харилцах данс тооцоог хөтлөх, улирал жилийн тайлан тэнцэл гаргаж татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагуудад цаг тухайд өгөх, өдөр тутмын бүртгэлийн үйл ажиллагааг явуулах хянах *Байгууллагын үйл ажиллагаанд санхүүгийн дүн шинжилгээ хийж, удирдлагын менежментийг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн мэдээлэл боловсруулах. *Байгууллагын санхүүгийн бодлогын хувьд зангидан ажиллах.